SerieIM

Característiques constructives

Elèctriques

Mòdul d'escomesa

 • Escomesa elèctrica segons les normes particulars de les Companyies Elèctriques.
 • Caixa general de protecció.
 • Comptadors electrònics per a tarifa integrada o equips convencionals.

Mòdul d'estalvi energètic

Els quadres d'enllumenat oferixen la possibilitat d'equipar estabilitzador-reductor de tensió en capçalera de la instal·lació, a més amb l'opció de connectar-lo al Sistema de telegestió CONTROL MÀSTER per mitjà d'un port RS 232 TTL i comunicació al centre de control, assolint el control de flux lluminós de la instal·lació i adquisició de dades per a la auditoria energètica.

Mòduls d'abonat

 • Accionament de l'enllumenat mitjançant selector manual (MAN-0-AUT).
 • Enllumenat interior amb portalàmparas estanc.
 • Borns de connexió per a línies de sortida de secció mínima 35 mm2.
 • Cablejat de potència segons REBT o amb secció mínima 6 mm2.
 • Contactor(s) de potència segons intensitat nominal en categoria AC3.
 • Interruptor general automàtic IGA (ICP opcional).
 • Interruptor manual de potència per als contactores (opcional).
 • Prensaestopes PG 29 per mantenir IP de protecció en cada línia de sortida.
 • Proteccions de línies de sortida amb diverses possibilitats:
  • Sortides sistema DPR: Sortides electròniques totalment programables i telegestionades.
  • Sortides sistema CRC: Sortides convencionals mitjançant magnetotèrmics i diferencials regulables i rearmables.
 • Proteccions del circuit de maniobra.
 • Protectors de sobre tensions Classes B i C. (Opcionals).
 • Presa de corrent auxiliar amb protecció per a ús del personal de manteniment.

Control d'encesa

SISTEMA DE TELECONTROL GSM/GPRS AMB ASTRONÒMIC INCORPORAT CONTROLMASTER®

Adaptable a tot tipus d'instal·lacions i obtenció de resultats des del primer dia. Els quadres d'enllumenat exterior poden equipar-se amb telegestió que permet el telecomandament i control centralitzat en temps real i que aporten els següents avantatges:

 • Rebre informació en temps real i actuar sobre la xarxa d'enllumenat exterior des d'un lloc de telecontrol, o des de 3 telèfons mòbils prèviament autoritzats i localment mitjançant PDA.
 • Ajustament precís de l'encesa i apagada de les instal·lacions per mitjà d'un microprocessador amb càlcul astronòmic diari del orto i l'ocàs, possibilitat d'encès mitjançant fotocèl·lula dinàmica per quadre.
 • Estalvi energètic de les instal·lacions al reduir el flux lluminós en hores de poca utilització de l'enllumenat.
 • Millora de la qualitat del servei al detectar les avaries en temps real i poder actuar immediatament.
 • Màxima eficiència en l'explotació i manteniment de les instal·lacions gràcies al flux d'informació rebuda via SMS o email.
 • Integren comunicació bi-direccional GSM / GPRS capaços de realitzar comunicacions en temps real amb telèfons mòbils autoritzats via SMS i amb el centre de control mitjançant entorn IP o GSM.
Mocuel, S.L. 2010