DPR-i

Funcions i descripció

Funcions

Disparament magnètic

El DPR també inclou tres sistemes de control digital de disparament magnètic per sobrecorrent, que són independents per fase i a més a més es poden programar, si es desitja, per a que en cas de sobrecàrrega en una de les fases es disparin les tres a la vegada. La corba tèrmica de disparament és del tipus C però pot ser qualsevol altra que es demani prèviament i el poder de tall és de 25kA.

Tipus de rearmaments

Es poden seleccionar dos tipus de rearmaments, rearmament amb discriminador de fase i rearmament automàtic.

Rearmament discriminador de fase

El rearmament amb discriminador de fase és una novetat en els sistemes diferencials, ja que la utilitat d’aquesta opció només és vàlida per a instal·lacions d’enllumenat públic que funcionen amb tres fases i neutre. Això ens permet que en cas de fuites en alguna de les fases només es desconnecti una d’aquestes, la que té les fuites, amb la qual cosa només ens fallarà un terç de la instal·lació, amb una il·luminació del 66% a la via pública.

Rearmament automàtic

Rearmament automàtic. Aquesta opció de rearmament surt programada de fàbrica per a tres rearmaments, encara que es poden arribar a posar un màxim de 50, amb diferència de temps entre rearmaments, complint el programa seleccionat prèviament al propi display, o per l’usuari des del centre de control. Els paràmetres d’ús es modifiquen des del teclat, essent visualitzats al display de que es disposa o des del centre de control.
Mocuel, S.L. 2010