EstabilitzadorRegulador

Funcions i descripció

Funcions

Estabilitzador de fluxe lluminós

Equip estabilitzador-reductor de capçalera de línia, electrònic, pilotat per contactors, trifàsic 400 III+N. Compost per tres mòduls monofàsics totalment independents, incloses les proteccions.

16 passos de reducció

Transformador amb 16 preses de tensió, dos tipus de by-pass, un parcial de rearmament automàtic i un altre de by-pass TOTAL que ponteja l'equip mitjançant Contactor.

Controlador i comunicacions

Circuit electrònic SMD amb microcontrolador de 20Mhz, port de comunicacions RS232-TTL, display retro-il·luminat per a programació per fase.

Elements incorporats

Sistema de protecció tèrmica independent del magneto-tèrmic, termòmetre indicant la temperatura, amperímetre, un voltímetre d'entrada i un altre de sortida, indicador de factor de potència, indicador del condensador necessari per corregir potència reactiva.

Estabilització

Auto-test en l'arrencada, capaç d'estabilitzar la tensió de sortida en règim nominal i reduït per a tensions d'entrada que van de 204-246V, amb una tolerància del ±1,7%.
Mocuel, S.L. 2010