Termografies

Manteniment predictiu i preventiu

La tècnica de la TIR

La TIR és una tècnica d'inspecció i assaig no destructiu (END) sense contacte, de provada eficàcia en el manteniment predictiu i preventiu, es realitza sense afectar el normal funcionament empresarial, generant estalvi en els costos d'explotació per aturades inesperatsdes d'algun element, en detectar-lo abans que es produeixi.

La visualització d'imatges tèrmiques de la superfície denominades “termogrames” en alta resolució, juntament amb la capacitat de mesura radiomètrica de temperatura superficial sense contacte, fan d'aquesta tècnica l'eina més potent per a la localització i avaluació dels defectes i punts calents, per al manteniment elèctric i en els equips de procés tèrmic.

MOCUEL disposa d'un equip tècnic altament qualificat en possessió dels certificats de Nivell I i Nivell II de la American Society of Nondestructive Test (ASNT).

Els nostres inspectors de Termografies dominen els fonaments teòrics i pràctics de la tècnica, sent autèntics experts a “Buscar el Punt Calent”, és a dir, coneixen els punts febles amb fatiga, propensos a un possible defecte.

Després d'efectuar la inspecció termogràfica en planta, es genera un informe tècnic on es detalla la metodologia de la inspecció, els mitjans utilitzats, les condicions de referència, les imatges reals, les imatges termogràfiques amb anàlisi detallada d'anomalies que s'han detectat mitjançant la inspecció i el seu grau d'afectació.

 

Mitjans tècnics

En el món de les càmeres termogràfiques, existeixen dos tipus de càmeres: Les càmeres d'ona curta i les d'ona llarga. Aquesta divisió, es deu al fet que l'aire és transparent en la major part de l'espectre electromagnètic dels infrarojos (0.7 a 15 micras de longitud d'ona), però presenta un pic d'atenuació molt important entre les 5 i les 8 micras on no permet la transmissió d'infrarojos.

Les càmeres d'ona curta aprofiten la finestra de 2.5 a 4.5 micras, mentre que les càmeres d'ona llarga aprofiten la finestra de 9 a 14 micras.

MOCUEL, brinda als seus clients el màxim servei, disposant de càmeres en ona llarga:

  • FLUKE Ti55
  • NEC-TH7102

On aplicar la TIR

LINIES DE A.T. I SUBESTACIONS:
Transformadors, cubes, pipes, radiadors, seccionadores, embarradots , …

QUADRES ELÈCTRICS EN B. T.:
Blindos, embarrats, fusibles, disjuntors, contactors, cablejats, borners,…

AÏLLAMENT:
Refractaris de forns, calorifugats de conduccions, dipòsits, recintes, càmeres frigorífiques, edificis, naus industrials,…

EQUIPS DE PROCÉS DE CALOR I FRED INDUSTRIAL:
Intercanviadors, Dipòsits, Conduccions, Vàlvules, Calderes, Corrons, Trommel, …

COMPONENTS:
Electrònica, Electricitat, Automoció, Vidre, Ceràmica, …

Mocuel, S.L. 2010